Ingediend bouwplan

Bouwaanvraag Heidense Kapel Wieringen op Stroe. Gemeente Hollands Kroon.
Bouwaanvraag Heidense Kapel Wieringen op Stroe. Gemeente Hollands Kroon. Tekening Thomas Ligthart.