Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel:
A. het herbouwen, beheren en open stellen van de Heidense kapel op de begraafplaats van Stroe (in de gemeente Hollands Kroon) in de sfeer van het welzijn, de historie en de cultuur van de Wieringers.
B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vorming vermogen: 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
A. haar kapitaal en de inkomsten daaruit;
B. subsidies;
C. donaties;
D. schenkingen;
E. opbrengsten van acties en evenementen;
F. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
G. alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van het vermogen van de instelling: 
– De stichting heeft géén winstoogmerk.
– Het vermogen van de stichting wordt beheerd door een stichtingsbestuur bestaande uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden.
– De stichting is op 10 maart 2014 opgericht en vervolgens ingeschreven bij de kamer van koophandel bekend onder KvK-nummer 6021616
– De ontvangen gelden worden op een door de stichting geopende bankrekening gestort.
– De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuursbesluiten:
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd is. Bestuursbevoegdheid Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
A. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
B. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
C. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging:
A. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
B. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
C. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur houd de vermogenstoestand van de stichting bij en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit alle werkzaamheden met betrekking tot de Heidense kapel. Deze werkzaamheden worden in de administratie opgenomen en wel zo dat de hierbij behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze worden bewaard, dat daaruit ten alle tijden de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de balans en de staat van baten en lasten van de stichting kenbaar gemaakt en op papier vastgesteld. Deze stukken worden tenminste zeven jaar bewaard. Besteding van het vermogen van de instelling Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend bestemd voor het realiseren en in stand houden van de Heidense Kapel Wieringen in de gemeente Hollands Kroon.