ANBI status

De stichting Heidense Kapel is een ANBI-stichting. Daarmee staat ze bij de belastingdienst op de lijst van goede doelen. Dat wil zeggen dat donateurs aan een ANBI-stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten – of vennootschapsbelasting.

Ook betekent het dat bij het ontvangen van een legaat, een erfenis, er geen successierechten (erfbelasting) betaald hoeft te worden. Dit legaat moet wel in een testament vermeld worden. De penningmeester kan u er meer over vertellen.

Hieronder kunt u meer lezen over ANBI.

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

– De stichting Heidense Kapel Wieringen zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen instelling en de mensen die rechtstreeks bij de stichting Heidense Kapel Wieringen betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
– De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting Heidense Kapel Wieringen mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen heeft een actueel beleidsplan.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
– Geld dat overblijft na opheffing van de stichting Heidense Kapel Wieringen wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen voldoet aan de administratieve verplichtingen.
– De stichting Heidense Kapel Wieringen publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Wat is een ANBI?

Instellingen kunnen ons vragen hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

– kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen

– instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Culturele ANBI

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,=

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt

voor het algemeen belang.

– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

– Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

– Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

– Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen

in een overeenkomst.

– Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

De Stichting:

Naam van instelling: Stichting Heidense Kapel

RSIN nr: 853813310

Postadres: Elft 87, 1777 PB Hippolytushoef

Telefoon: 0227-595481

E-mailadres: info@heidensekapel.info

Doelstelling van de stichting:

Het herbouwen, beheren en openstellen van de Heidense Kapel op de begraafplaats van Stroe (in de gemeente Hollands Kroon) in de sfeer van het welzijn, de historie en de cultuur van de Wieringers.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Naam + functies bestuurders:

Voorzitter: Marieke Roos-van Riel

Secretartis: Maartje Burghout-Lont

Penningmeester: Henk Folkers

Lid: René Roessingh

Lid: Guusta Bruggeman-Kresmer

Beloningsbeleid:

De Stichting Heidense Kapel heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers die voor werkzaamheden geen betaling ontvangen. Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en het verslag financiële verantwoording is op te vragen via het secretariaat.

Financiële jaarverslagen:

Lees meer.....